• Адрес
  • ул. Ярослав Вешин 47, 1408 София
  • Работно време
  • 9:00 до 17:00

GDPR

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.    Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашата интернет страница.

Линк ит ООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: име, презиме, фамилия, мейл, телефон.

2.    Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим консултантски и одиторски услуги.

 

3.    Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват от Линк ит ООД, гр. София, България. намиращ се в България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват на същото място.

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:

  • Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и вещи лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС, Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и други), доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни
  • ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на организацията
  • Куриерски организации
  • Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на организацията на външни и вътрешни стандарти и изисквания;

Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

За защитата на личните Ви данни са предприети специални технически и организационни мерки, включително криптиране (организацията ни използва услуга за криптиране за която повече можете да намерите тук: https://www.pcloud.com/encrypted-cloud-storage.html).

4.    Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за период от 11 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5.    Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които Линк ит ООД държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл [email protected].

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на [email protected].

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорника по Защита на Данните на [email protected]. Той ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: [email protected]

Г